आमचे विशीं

सरकारान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाणें, “वजन आनी माप खातें” ही नामपद्दत बदलून “वैध मापविद्या खातें” अशें केलां. वैध मापविद्या ह्या नांवांतल्यान सुचीत जाता की हें खातें वजन वा माप, मेजमापाच्यो पद्धती आनी मेजपाचीं उपकरणां तशेंच लोकांचो हित सांबाळपी नियामक विभाग आसा. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांची बरी दूरदृश्टी आशिल्ल्यान, वैध मापविद्येच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या शिफारसीनुसार एकरूप जावंक, जाचो भारत होय एक वांगडी देश आसा, पुराय देशभरांत सगळ्यांत विकसनशील आनी एकसमान मॅट्रीक प्रणाली आपणावप शक्य जालें.

वैध मापविद्या खातें हें उपभोक्तांच्या सुरक्षेचें एक म्हत्वाचें आंग आसा. नागरिकांक संवकळीची प्रशासकीय सेवा दिवंक ह्या विभागाची म्हत्वाची भुमिका आसा. वजन, माप, बी विशीं सुरक्षा आनी अचूकपणाच्या दिश्टीकोणांतल्यान जनहीत सांबाळूंक हें विभाग तकनिकी आनी संविधीकी गरजे संदर्भांत आसा.

 1. वजन, माप, जोखप आनी मेजणी हाचे प्रारंभीक आनी नियमीतपणान सत्यापन करप.
 2. वजन, माप, यांत्रीक तशेंच इलॅक्ट्रॉनीक वजन मेजपाच्यो तागड्यो, तशेंच वितरण पम्प, फ्लो मीटर, टॅक्सी आनी रिक्शा (भाडें) मीटर, सगळ्यो पॅक केल्ल्यो वस्तू सारकिल्यांच्यो वजन मेजपाची उपकरणां तपासूंक वेपाऱ्यांच्या आवारांची तपासणी करप आनी अकस्मात भेट दिवप, सगळ्या सामान्य वेपाऱ्यांची (दुकानां, आस्थापनां, पसरे, उपभोक्ता संस्थां, बी), कारखाने, खण उद्देग, पॅट्रोलियम किरकोळ आवटलेट देखीक वितरण पम्प (पॅट्रोल पम्प), पॅट्रोलियम टांकी आशिल्लें वाहन, पॅट्रोलियम सांठवण टांकी, हांची वैध मापविद्या कायदो, 2009 प्रमाणें तपासणी करप.
 3. जोड धाडी घालप आनी सप्तकी बाजार तपासणी, आनी गुन्यांवकारा आड खटले घालप.
 4. वजन, माप, वजन मेजपाचीं उपकरणां आनी वजन मेजपाच्या उपकरणांचें सत्यापन करप.
 5. दुय्यम मानकाचो, कार्यकारी मानकाचो सांबाळ आनी तांचें नियमीतपणान सत्यापन करप.
 6. तपासणी आनी अकस्मात भेट दिवपा सयत पॅक केल्ल्या वस्तुंचेर मापविद्येचें नियंत्रण दवरप.
 7. गुन्यांवकारा आड खटलो घालप, गुन्यांव एकत्रीत करप आनी न्यायालयांत खटले दाखल करप.
 8. निर्मातो आनी पॅक करपी सुवातांनी निव्वळ सामुग्री तपासूंक तपासणी आनी अकस्मात भेट दिवपा सयत पॅक केल्ल्या वस्तुंच्या निर्मातो/पॅकरांचेर मापविद्येचें नियंत्रण दवरप.
 9. वजन, माप, वजन मेजपाच्यो तागड्यो आनी वजन मेजपाचीं उपकरणां आशिल्ल्या निर्मातो/वेपारी/दुरूस्ती/विक्री हांचेर परवानो जारी करुन नियंत्रण दवरप.
सकयल दिल्ल्या गजालींचेर खात्यान नियंत्रण दवरलां .
 1. वजन, माप, आनी हेर : वजन, मापां आनी हेर, म्हणल्यार सगळे तरेचीं वजनां,  मापां, जोखपाचीं आनी मेजपाचीं उपकरणां (मॅट्रीक), हातूंत टॅक्सी/रिक्षांचे मिटर,  वाहनकांटे, पम्पांचें वितरण (पॅट्रोल  पम्प) सांठवण टांकयो, वाहनांच्यो टांकयो आनी हेर  सगळ्यांचो आसपाव आसा.
 2. वेपारी : वेपारी हो वजन आनी मापां, जोखपाचीं आनी मेजपाचीं उपकरणां, वा म्हालाची पॅकेज/वस्तू वापरपी आसता.
 3. दोशी : जो मनीस वयर उल्लेख केल्ल्या अधिनेमांक आनी नेमांक पाळो दिनासतना तांच्या आड वता.
 4. निर्मातो : निर्मातो हो माल तयार करपी युनिटाचो मालक जाणें निर्धारीत फॉर्मान खात्याक अर्ज करूंक जाय आनी / जाका वजन, माप, जोखपाची आनी मेजपाची उपकरणां  तयार  करपाक  वैध मापविद्या कायदो 2009 अंतर्गत परवानो  जारी करतलें.
 5. विक्रेतो : जो वजन, माप, जोखपाच्या आनी मेजपाच्या उपकरणांचो वेव्हार  करता तो  विक्रेतो / वेपारी, जाणें निर्धारीत केल्ल्या फॉर्मान खात्याक  अर्जी करूंक  जाय  आनी  वजन, माप, जोखपाच्या आनी मेजपाच्या उपकरणांचो वेव्हार करपाक  खात्यान  ताका  परवानो  जारी करूंक जाय.
 6. दुरुस्ती करपी : दुरुस्ती करपी हो, वजन, माप, जोखपाच्या आनी मेजपाच्या  उपकरणांची दुरुस्ती करता, ताणें निर्धारीत केल्ल्या फॉर्मान खात्याक अर्जी करूंक जाय आनी वजन, माप, जोखपाच्या आनी मेजपाच्या उपकरणांची दुरुस्ती करपाक खात्यान  ताका परवानो जारी करूंक जाय.