उपभोक्त्यांचें माहिती खातीर


उपभोक्त्यांचें माहिती खातीर

1.वेपाऱ्यां कडल्यान तांच्या वेपार, वाणिज्य आनी उद्देगा खातीर वापरतात तें वजन माप वा वजन माप करपा खातीर वापरतात तीं सगळीं उपकरणां कायद्या प्रमाणें नियमीतपणान वैध मापविद्या निरीक्षका कडल्यान सत्यापन आनी मुद्रांकीत करप  गरजेचें आसा.

 1. वेपाऱ्यांनी तांच्या वेपार, वाणिज्य वा कारखान्यांत स्वताच्या फायद्या खातीर करपी हात चालाकी टाळपा खातीर तागडी हूक वा स्टॅण्डाक हुमकळावप गरजेचें आसा.
 2. उपभोक्त्यान आपले गरजे प्रमाणें 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो आनी हेर रावंड मॅट्रीक युनिट (round matric units) विकत्यो घेवच्यो, अशे तरेन हिशोब सोंपो जाता.
 3. उपभोकत्यान पाव किलचो वापर टाळूंक जाय. 200 ग्राम वा 200 एम एल सारकी दशांश प्रमाण पद्दत वापरूंक जाय.
 4. उपभोक्त्यान किलो ग्राम वा ग्रामांनी दूद घेवपाचें बंद करून तें लिटर वा मिली लिटरांनी विकतें घेवचें.
 5. उपभोक्त्यान आपलें सामान जोखतना ताचेर लक्ष दवरचें आनी उपभोक्तान तागडी संकेत वाचूंक शिकचे.
 6. उपभोक्त्यान दुडवांचें मोल पळोवन न्हय तर योग्य तें प्रमाण पळोवन खरेदी करची.
  8. उपभोक्तान पोरणें एककसीर, फूट (seer, foot) हेर प्रमाणान खंयच्योय वस्तू विकत्यो घेवच्यो न्हय कारण तें अवैध आसतात आनी वेपाऱ्या कडल्यान तुमची फसवणूक जावपाची शक्यताय चड आसता.
 7. उपभोक्त्यान दूद विकतें घेतना जे दुडू फारीक केल्यात ताच्या बदला ताका योग्य त्या प्रमाणांत दूद मेळ्ळां कांय ना हाची खात्री करची. दुदाच्या पाकिटार दर (एम आर पी) आनी पॅक केल्ली तारीख तपासची.
 8. उपभोक्त्यान गोड जिनस, मिठाय वा हेर वस्तू विकत घेतना निव्वळ वजनाची दिवची हाचेर भर दिवचो. ताणें तातूंत बॉक्साचें वजन जोडिल्लें ना हाची दखल घेवप गरजेचें आसा.
 9. पॅट्रोल पम्पार योग्य प्रमाणान पॅट्रोलाची पुरवण जाता कांय ना हाची खात्या कडल्यान नियमीतपणान तपासणी जाता. जरी खंयच्याय उपभोक्त्याक कमी पुरवण जाता असो दुबाव आसत जाल्यार ताणें ताची कागाळ वैध मापविद्या अधिकाऱ्या कडेन करची.
 10. उपभोक्त्यान तयार कपडे विकत घेतना कपड्याच्या आकारान विकत घेनासतना फकत मिटराच्या माप पद्दती प्रमाणें जशें मिटरांनी वा सेंटी मिटरांनी विकतें घेवचें. वेगवेगळे कपडे तयार करपी निर्मात्याक हाचे/हिचे कपडे तयार करतना वेगवेगळें माप वापरता ताका लागून खुबश्या लोकांक सारकें माप मेळना. शर्ट कॉलराच्या मापा प्रमाणें विकतात आनी ताच्या मापांत एक सेंटी मिटराच्या अंतरांत फरक आसता. देखीकः 35 सें.मी, 36 सें.मी, 37 सें.मी आनी हेर. बनयानां छातियेच्या मापान विकतात आनी तांच्या मापांत 5 सें.मी. अंतरांत फरक आसता. देखीकः 85 सें.मी., 90 सें.मी., 95 सें.मी., आनी हेर.                        
 11. उपभोक्त्यान खंयचीय जमीन वा घर बांदपा खातीर प्लॉट विकत घेतना ती हॅक्टर वा चौरस मिटरा प्रमाणें घेवची. एकर, यार्ड, फूट आनी इंच ह्या सगळ्या मापांक आतां चालंत कायद्यांत मान्यताय ना.
 12. उपभोक्त्यान पॅक केल्ल्यो वस्तू विकत घेतना ताचेर योग्य वजन वा माप स्पश्ट अक्षरान बरयल्लें आसा कांय ना हाची खात्री करची. पॅकेजींगाच्या आकारा वयल्यान तुमची फसवणूक जावं येता. मोहरबंद पॅक केल्ल्या सामानाचेर बिनचूक माप बरोवप हें चालंत कायद्यांत बंधनकारक आसा.
 13. उपभोक्त्यान दिल्लें वजन वाचून ताचे दरेची तुळा करपाक जाय. अशे तरेन उपभोक्तो विकत घेतासतना बरें वाणपण करूंक शकता.
 14. उपभोक्त्यान पॅक केल्ल्यो वस्तू विकत घेतना मुळावी दर पुसून ती परत बदलून बरयल्ली वा नवी वाडयल्ली दर आशिल्ले स्टिकर ताचेर दसयल्यात जाल्यार तपासचें.
 15. उपभोक्त्यान कुकींग गॅस (एलपीजी) विकत घेतना सिलिंडराचो रिक्त वाहन भार वजन आनी तातूंत आशिल्ल्या गॅसाचें वजन सिलिंडराचेर छापलां कांय ना हें तपासचें आनी तेच बरोबर सील सारको आसा कांय ना हेंवूय तपासचें. जरी उपभोक्त्याक गॅसाचें वजन कमी आशिल्ल्याचो दुबाव आयल्यार ताणें आपले हाजेरींत तो परत वजन करून घेवं येता.
 16. उपभोक्त्यान पॅक वस्तू देखीकः शिमीट विकत घेतना जरी तो/ती हांका वजन कमी आशिल्याचो दुबाव आसल्यार ताणें/तिणें आपले हाजेरींत ते परत वजन करून घेवं येता.
 17. एखादे वस्तुंचे दर तांच्या दर्ज्याच्या आदाराचेर न्हय तर ताच्या वजना प्रमाणानूय थारयतात. उपभोक्त्याक ताच्या दुडूवांच्या मोलाचें योग्य प्रमाण मेळ्ळां हाची ताणें खात्री करची.
 18. उपभोक्त्याक पॅक केल्ल्यो वस्तू विकत घेतना ही जाणीव दवरची की प्रत्येक पॅक केल्ल्या वस्तुंचेर सकयल दिल्लो मजकूर छापिल्लो आसा कांय ना तो पळोवचोः
 • निर्मातो/ पॅक करप्याचें नांव आनी पत्तो.
 • पॅकींग केल्ले वस्तूंत आशिल्लें व्यापक आनी सर्वसाधारण नांव.
 • भितर आशिल्ल्या सामानाचें योग्य प्रमाणान वजन, माप वा क्रमांक जें कितें आसा तें प्रमाण.
 • निर्मणीचें वा पॅकींगाचें वर्स आनी म्हयनो.
 • सगळ्या करा सयत चडावंत किरकोळ विक्री दर.
 • बाकीची हेर माहिती जशें ई-मेल पत्तो, हॅल्पलायन, दूरभास क्रमांक आनी हेर.
 1. उपभोक्त्यान खरेदी वेळार शक्य आसल्यार बील/ रोख पावती घेवपाचेर भर दिवचो.

Download (Consumers to know ) as PDF