भुमिका आनी जापसालदारकी

भुमिका आनी जापसालदारकी

 1. वैध मापविद्या  कायदो  2009, गोंय वैध मापविद्या नेम, 2011 आनी वैध  मापविद्या माल पॅकेज नेम 2011 तल्यान कर्तव्यां आनी जापसालदारकी  थारायिल्ली आसा.
 2. कार्यालयाचो मुखेली म्हूण वावरप.
 3. वैध मापविद्या खात्याच्या अंतर्गत, गोंयभर कार्यरत आशिल्ल्या  सगल्या उप- नियामकांक,  निरीक्षकांक आनी हेर सगल्या नोकरवर्गाक  नियंत्रणांत  दवरप.
 4. गोंयभरच्या उपनियामकांक, निरीक्षकांक, सकयल्या पांवड्या वयल्या नोकर वर्गाक देखरेखींत दवरप.
 5. कार्यालयाचो प्रमुख म्हूण वैध मापविद्या खात्याचें प्रशासकी काम.
 6. वैध मापविद्या कायदो, 2009 आनी ताच्या अंतर्गत केल्ल्या नियम तशेंच वैध मापविद्या (पॅक केल्ली वस्तू) नियम, 2011 खाला गुन्यांव एकत्रीत करप.
 7. पदसिध्द अवर सचीव म्हूण काम सांबाळप.
 8. माहिती अधिकार अधिनेम, 2005 खाला प्रथम अपिल प्राधिकारिणी म्हूण काम करप.
 9. नियोजन मुद्द्यांची अंमलबजावणी.
 10. अर्थसंकल्प नियंत्रक प्राधिकरण.
 11. वर्ग ‘क’ आनी ‘ड’ पदां खातीर शिस्तभंग प्राधिकरण.
 12. वजन आनी माप तशेंच पॅक केल्ल्या वस्तुंच्या निर्मातो, विक्रेतो आनी दुरूस्ती करपी हांचे खातीर परवानो दिवपी प्राधिकरण.
केंद्रीय प्रयोगशाळेंत दुय्यम मानक दवरप.
 1. भारत सरकाराच्या बंगळूर / अहमदाबादेंत आशिल्ल्या संदर्भ मानक प्रयोगशाळेंतल्यान दुय्यम मानकाचें सत्यापन करप.
 2. नियंत्रक वा केंद्र सरकाराच्या प्राधिकारिणीनी निर्धारीत केल्ल्या प्रमाणें साधनसामुग्री आनी सर्वे करप वा सहकार्य दिवप.
 3. पर्वरीच्या मुख्य कार्यालयांत दक्षता अधिकारी म्हूण काम करप.
 4. पर्वरीच्या मुख्य कार्यालयांत भौशीक तक्रार अधिकारी म्हूण काम करप.
 5. वैध मापविद्या खात्या खातीर केंद्रक (नोडल) अधिकारी म्हूण काम करप.
 6. नियंत्रक, वैध मापविद्या कार्यालयाच्या आस्थापन कर्मचाऱ्यां खातीर आदाकरण आनी संवितरण अधिकारी म्हूण काम करप आनी सगळे लेखा मुद्दे आनी गरज आसता तेन्ना हिशोबा खातीर लागपी अधिलेख तयार करपा सयत सगळे निरीक्षकीय युनिट आनी सहाय्यक नियंत्रक कार्यालयां तपासप.
 7. जे. एम. एफ. सी. न्यायालयांत ए.पी.पी. म्हूण अभियोग खटलो घेवप, जर ताका नियंत्रकान तशें करूंक अधिकृत केल्यार.
 8. दुय्यम मानका सयत कार्यकारी मानकाचे संविधीक सत्यापन करप आनी सत्यापनाचें प्रमाणपत्र जारी करप.
 9. नियंत्रकाक ताच्या सदांच्या कामकाजांत आनी कर्तव्यांत सहकार्य दिवप.
 10. उत्तर / दक्षिण गोंयच्या सहाय्यक नियंत्रक कार्यालया सयत सगळ्या निरीक्षकीय युनिटांचेर एकूण पर्यवेक्षण.
 11. नियंत्रक, वैध मापविद्या हांणी जेन्ना अधिकृत केला तेन्ना हेर कामकाज आनी कर्तव्यां करप.
 12. माहिती अधिकार अधिनेम, 2005 खाला भौशीक माहिती अधिकारी म्हूण काम सांबाळप.
 13. लोक संपर्क अधिकारी म्हूण काम करप.
 14. वेगवेगळ्या संस्थांनी गिरायक जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडप.
 15. नेल्स आनी स्टॅम्पिंग साधनसामुग्रीचो मुखेली म्हूण काम करप तशेंच वैध मापविद्येच्या सहाय्यक नियंत्रक आनी निरीक्षकांक तें वितरीत करप.
 16. ई-प्रशासन, वेंचणूक प्रक्रिया, फायल वेवस्थापन प्रणाली, हेरां खातीर केंद्रक (नोडल) अधिकारी म्हूण काम सांबाळप.
ताच्या कार्यक्षेत्रा निरीक्षक युनिटाच्या कामाची देखरेख करप.
 1. कॅशबुकाच्या देखरेखी संदर्भांत, आंतरीक हिशोब तपासप आनी नियंत्रक, वैध मापविद्येक अहवाल दिवपा खातीर निरीक्षक युनिटांचें निरीक्षण करप.
 2. निरीक्षक युनिट्सां कडल्यान मेळिल्ल्या विवरण पत्र आनी अहवालांची छाननी करप आनी एकत्रीत करून नियंत्रकाक अहवाल सादर करप.
 3. कामाच्या दर्ज्याची आनी हेर उपकरणांची देखरेख आनी निरीक्षण आनी चुकीचे दुरुस्ती खातीर वेवस्था करप.
 4. केंद्रीय प्रयोगशाळेंत दुय्यम दर्ज्या सयत कामाच्या दर्ज्याचें वैधनीक सत्यापन करपाची वेवस्था करून सत्यापनाचें प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेवप.
 5. आपल्या जिल्लो कार्यक्षेत्रांत दक्षता अधिकारी म्हूण काम करतना, सगळ्या निरीक्षक युनिटांच्या सत्यापनाच्या कामाची आनी निरीक्षक भोंवडेची तपासपणी करप. निरीक्षकांनी सत्यापीत केल्लें वजन आनी मापाच्या कामाची, 5 टक्के नमुनो तपासणी करप.
 6. ताच्या कार्यक्षेत्रांत भौशीक तक्रार अधिकारी म्हूण काम करून भौशीक तक्रारी सोडोवप.
 7. सप्तकी बाजारांत आनी मार्केटांत धाडी आनी जोड-धाडी घालप.
 8. पॅकेज वस्तू नियमा खाला पॅकींग युनिटांचें, कारखान्याचें आनी उद्योगाचें निरीक्षण करप.
 9. सगळ्या निरीक्षक युनिटांचे कायदे आनी नियमांचे तरतुदी संबंदीत मार्गदर्शन दिवप आनी आवश्यकताये प्रमाणें निरीक्षण आनी अकस्मात भेट दिवंक मार्गदर्शन दिवप.
 10. परवान्यां खातीर दुरुस्ती करपी, विक्रेते आनी निर्मात्यांची शिफारस करूंक, जाग्याचें निरीक्षण करप आनी चांचणी घेवप.
 11. ताच्या संबंदीत कार्यक्षेत्रांत निर्माते, दुरुस्ती करपी आनी विक्रेत्यांच्या रॅकॉर्डांचें निरीक्षण करप आनी तांच्या संबंदीत कार्यक्षेत्रांत तांचें उत्पादन, विक्री, वजन आनी मापाचो सांठो तपासप.
 12. नियंत्रकान ताका अधिकृत केल्लो आसल्यार, ताणें जे.एम.एफ.सी न्यायालयांत ए.पी.पी. रुपान खटलो लढोवं येता.
 13. वैध मापविद्येच्या नियंत्रकान अधिकृत केल्यार, हेर कार्यां वा कर्तव्यां हातांत घेवंक शकतात.
 14. वजन कांटो, वितरण पम्पाच्या कामाचें सत्यापन आनी निरीक्षण करप.
 1. तांच्या कार्यालयाक जोडून आशिल्ल्या कार्य मानक प्रयोगशाळेची आनी हेर उपकरणां, जशीं सेल आनी शिक्क्यांची देखरेख करप.
  1. वेपाऱ्यांचें वजन आनी माप वेळार तपासचे खातीर, वेपाऱ्यांक अधिसुचोवणी जारी करप.
  2. आपल्या कार्यालयांत दर दिसा 20 वेपाऱ्यांक आपोवप आनी प्रयोगशाळेचे सहाय्यक आनी हस्तकाम सहाय्यकाच्या आदारान आपल्या कामाच्या मानका वरवीं स्वता वेवसायीक वजन आनी माप तपासप.
  3. प्रयोगशाळेचे सहाय्यक आनी हस्तकाम सहाय्यकाच्या आदारान चांचणी वजन आनी माप तयार करप.
  4. वेपारी संकुलांतल्यो पॅकेज वस्तू आनी वजन वा मापांचें नेमान आनी अकस्मात निरीक्षण करप तशेंच प्रयोगशाळा सहाय्यक, क्षेत्र सहाय्यक, हस्तकाम सहाय्यकाच्या आदारान बाजार निरीक्षण करप आनी जोड धाडी घालप.
  5. गुन्यांव केल्यार वा गैरवेव्हार पद्दती खातीर सदोशयुक्त, अमुद्रांकीत, बनावट, नकली, मापक नाशिल्ले सांपडल्यार वजन वा माप, माल, कागदपत्रां आनी पॅकींग वस्तू जप्त करप.
  6. नियंत्रकाच्या मंजुरीन न्यायालयांत कागाळ दाखल करप आनी न्यायालयाच्या कामकाजांत ए.पी.पी. (A.P.P.) क सहाय्य करप.
  7. अस्थायी भोंवडेची कार्यावळ आगावू रुपान तयार करून उप-नियंत्रका कडल्यान मान्यताय मेळोवन, त्या प्रमाणें काम करप.
  8. टॅक्सी/रिक्शा भाडें मिटरांची तपासणी करप.
  9. नियंत्रकान अधिकृत केल्लीं सगळीं कार्यां आनी कर्तव्यां पुराय करप.
  10. उपभोक्ता जागरूताय कार्यावळ आयोजीत करप.
  11. पयसुल्ल्या वाठारांनी सत्यापन आनी मुद्रांकन करपा खातीर शिबिरां आयोजीत करप.
  12. खटले, म्हयन्याचो अहवाल तयार करून योग्य वेळार ते वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन नियमीतपणान दिवप.